Monthly Archives: March 2012

Програма за терапевтична подкрепа на родители и семейства на алкохолно зависими

ПСИХОСОЦИАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА СЕМЕЙСТВОТО КЪМ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНА ЕКОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА

Красимир Иванов

Социално психологичните проблеми свързани с алкохолната зависимост имат не само личен, но и семеен аспект. Многобройните изследвания сочат семейната среда като място, където се формира зависимото поведение. Семейната среда също така е и място, където зависимият член може да намери подкрепа и помощ в процеса на възстановяването си.

Програмата за подкрепа на родители и семейства на алкохолно зависими изцяло се базира на системния подход.

Общата цел е да подкрепи семейството като система от взаимодействия между членовете в усилията им да се постигне трайно въздържание от употреба на алкохол при зависимия.

Дейности

  • Семейни консултации.
  • Индивидуални консултации със алкохолно зависимия член на семейството.
  • Индивидуални консултации на съпруг/а.
  • Индивидуална работа с децата.
  • Консултации на разширеното семейство (родители на алкохолно зависимия, братя, сестри).
  • Терапевтични групи.

Програмата съдържа 8 – 10 консултации, семейни и/или индивидуални, според оценката на екипа и потребностите на конкретното семейство. Участието ви в програмата ще ви даде възможност да осъзнаете в голяма степен ресурсите, с които разполагате за справяне с проблема; да идентифицирате тези области на вашия семеен живот, които се нуждаят от промяна; да прекъснете порочния кръг на зависимост/съзависимост и да бъдете активни  във формирането на нови отношения във вашето семейство.

За повече информация и записване за консултации тел. 0878 571 884, 0888 537 376, 0896 753 837 и e-mail: krasio.ivan@gmail.com