Авторски архиви: Ivan Pavlov - Page 2

Клуб за тийнейджъри между 12 и 14 години

Филмите – съвременен начин за предаване на познание

Нещата от живота“, видени през филм, чрез който можеш да споделиш това, което те вълнува.

Пет филма за отношенията между хората, себехаресването, границите, които си поставяш, когато  общуваш – какво да споделиш от вътрешния си свят и с кого, как комуникираш с човек, когото харесваш, различни страхове и други. Участниците ще имат възможност да предложат филми за гледане и обсъждане, които им се струват подходящи.

Срещите ще са 5, веднъж на 2 седмици, по 3 часа – от 9.30 до 12.30 часа на адрес: град София, улица Княз Борис I № 122, етаж 2

Такса 15 лв. за 1 посещение.

За контакти: Диана Алексиева, 0892348372 и Цанка Георгиева, 0885162667

За възмъжаването или пътят от детството към зрелостта

Семинар от поредицата „Мъжката идентичност“

Семинарът е предназначен за всички мъже, които искат да изследват влиянието на отношенията с бащите си и как те формират определена нагласа към собствената емоционалност в процеса на възмъжаване и личностно развитие.

Съдържание: В семинара ще поставим акценти и ще поговорим за необходимите условия за формирането на самооценката и зрелостта.За важността на бащиния модел и отношенията с него при възпитанието и отглеждането на емоционално компетентни мъже. Ще изследваме механизмите, водещи до поставянето в „ъгъла“ на определени чувства, като „немъжки“. Ще потърсим отговорите на задаваните от много съвременни мъже въпроси за ролята им в семейството и обществото.

Методи: Интерактивни дейности и обмен на информация с водещия и участниците.

Водещ: Иван Павлов, фамилен психотерапевт              
Дата на провеждане: 31.05.2017
Място на провеждане: ул. Княз Борис I № 122 ет. 2

Времетраене: 18:00 – 20:00
Срок за записване 30.05.2017

Регистрация на e-mail: igpavlov@abv.bg; за въпроси 0889274114 Иван Павлов

Цена: 20 лв.

Принципи на здравословното родителстване

СЕМИНАР

Семинарът е  предназначен за РОДИТЕЛИ И БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ

Въпросите свързани с възпитанието на децата  вероятно са едни от най-дискутираните в общественото пространство през последните години и вероятно има най-различни и често доста противоречиви отговори свързани с това, какво е да си справящ се родител. Готови рецепти няма. Но има няколко основни принципа, които могат да помогнат. Когато си родител вероятно е важно да имаш повече информация, повече полезни алтернативи. В семинара ще се представят няколко съвременни и изведени от практиката начина за здравословно родителстване.

Методи:

Преживелищен семинар с образователна презентация и възможност за включване в интерактивни дейности и обмен на информация с водещия и участниците.

Водещ: Иван Павлов – психолог и фамилен психотерапевт

Дата на провеждане 28. 04. 2017 

Място на провеждане ул. Княз Борис I 122, ет. 2

Времетраене:  18.00 – 20.00

Срок за записване 27. 04. 2017 на

e-mail:igpavlov@abv.bg

за въпроси: 0889274114

Цени: индивидуално 20 лв., семейство или двойка 30 лв.

внасяне на таксата в деня на семинара

Да бъдеш мъж и баща днес

Уъркшопът е предназначен за всички, които искат да изследват ролята на бащата в 
наши дни за развитието на децата. В семинара ще поставим акцент и ще поговорим 
за процеса на формиране на мъжката идентичност в днешни времена. 
За важността на бащиния модел при възпитанието и отглеждането на момчетата и 
на момичетата. Ще дискутираме и за партньорските взаимоотношения между родителите, 
като необходимо и значимо условие за превенция на трудно поведение и развитие на 
емоционални затруднения или психосоматични заболявания.

Уъркшопът дава възможност за включване в интерактивни дейности и обмен на информация с водещия и участниците.

Водещ: Иван Павлов, фамилен психотерапевт

Дата на провеждане – 23 февруари 2017 от 18,00 до 20,00 часа. Място на провеждане ул. Княз Борис I  № 122, ет. 2. Внасяне на таксата ще се проведе на 23.02.17 от 17.45 часа на същия адрес.

Срок за записване 22.02.2017 на e-mail:igpavlov@abv.bg телефон  0889274114

Цена: 20 лв. за индивидуално участие и 30 лв. за двойки.

Семейството като система

 1. Семейството (биологично или не) заема централно място в живота на детето и често ключът към разбирането на проблемите на детето е в разбирането за случващото се в семейството.

Поведението на детето е обусловено не само от неговите особености, но и от особеностите на системата (семейството), част от която то се явява.

 1. Често ние свързваме събитията в линеарна връзка – едно събитие, предшестващо друго във времето, го причинява. (облякох се, защото се захлади; краде, защото родителите са разведени и т.н.) Често това е свързано с търсенето на отговор на въпроса “Защо”? Но линеарната връзка е валидна в случаите, когато обекта А влияе върху В, но В не влияе върху А.
 2. Където е налице това взаимно влияние (А върху В и В върху А) съществува циркулярна връзка и може да се каже, че елементите А и В са свързани в система. (биоценозата в природата, системите в човешкия организъм).
 3. Всяко едно явление може да бъде разгледано като система, независимо от каква материя са съставени неговите елементи. Същото това явление може да бъде разгледано и като част от една по-голяма система, стояща по-високо в йерархията. Решаваща е всъщност позицията на наблюдателя, т.е. кое той възприема като елемент на системата и кое – като цяла система.

Цялата Вселена – от галактиките до микрочастиците (включително и живите организми) е организирана и се състои от други системи. Всяка система разполага с определена доза независимост в рамките на по-голямата система, но в рамките на определени граници (електрона в системата на атома, планетната система в Галактиката, индивида в семейството, семейството в общността и т.н.). Самият индивид може да бъде разглеждан като цяло (система), а неговите преживявания, отделните душевни процеси – като елементи.

Системата е функционално цяло, изградено от отделни елементи, 
свързани и подредени в определен ред. 
 1. Всяка система се разграничава от обкръжението си чрез своята граница, напр. клетката със своята мембрана. Понякога тази граница е твърде плътна, тя не допуска обмен на вещества или друга информация с обкръжението и системата се нарича “затворена”. В природата такива системи се срещат относително рядко, но все пак можем да ги наблюдаваме, напр. при изолираните островни биологични системи. Характерното е, че при тях се запазва състоянието на равновесие, както и характеристиките на нейните елементи (напр. “древните” животни на Австралия). Възможностите за приспособяване на тези системи са твърде ограничени.

Много по-често в природата се срещат “отворените” системи – с пропускливи за информация граници, като получават по този начин възможност да се приспособят към промените и да “съобщят” на обкръжението за промените в тях, както и да използват ресурсите на това обкръжение.

 1. Системният подход разглежда индивида като елемент от семейната система, т.е. поведението на индивида не се разглежда отделно и независимо от обкръжението, а в тясна взаимовръзка с останалите членове на системата, т.е. то се определя не само от качествата на самия индивид, но и от правилата на взаимодействие, за комуникация и от структурата на семейството.

Семействата като система се характеризират с:

 1. Свойствата на семейството не са прост сбор на свойствата на нейните отделни членове.
 2. Семейството има граници, които се характеризират с определена пропускливост. Те пропускат определена информация в определена посока. Определянето на техните свойства е важно за разбиране на функционирането на системата.
 3. Семейната система се стреми да постигне относителна, но не пълна стабилност. Развива определени структури и правила за да поддържа реда, предсказуемостта и стабилността си. Тези структури и правила ще направляват потока от информация и комуникацията между отделните членове.
 4. Семейната система се развива и расте – под влиянието на средата или нуждите на своите членове. Отвън тя се влияе от факторите на средата, културата, общността (голямата система), а отвътре – от развитието на отделните членове и техните взаимоотношения, като преминава през отделните стадии на своя жизнен цикъл. Така тя от една страна оцелява, а от друга – осигурява променящите се във времето нужди на нейните членове.
 5. Комуникацията и обратната връзка са неотделима част от системата.
  • негативна – ограничава промените, служи за укрепване на стабилността на системата, поддържа хомеостазата
  • позитивна – подкрепя промяната и развитието
 6. Циркулярна каузалност на събитията
 7. Семейната система е целенасочена
 8. Семейната система се състои от субсистеми. Те изпълняват различни функции и се намират на различно ниво в йерархията – разполагат с различна власт.

 

Иван Павлов

Иван Павлов

Статията е подготвена от Иван Павлов, системен фамилен психотерапевт