Архиви: детско здраве

Принципи на здравословното родителстване

СЕМИНАР

Семинарът е  предназначен за РОДИТЕЛИ И БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ

Въпросите свързани с възпитанието на децата  вероятно са едни от най-дискутираните в общественото пространство през последните години и вероятно има най-различни и често доста противоречиви отговори свързани с това, какво е да си справящ се родител. Готови рецепти няма. Но има няколко основни принципа, които могат да помогнат. Когато си родител вероятно е важно да имаш повече информация, повече полезни алтернативи. В семинара ще се представят няколко съвременни и изведени от практиката начина за здравословно родителстване.

Методи:

Преживелищен семинар с образователна презентация и възможност за включване в интерактивни дейности и обмен на информация с водещия и участниците.

Водещ: Иван Павлов – психолог и фамилен психотерапевт

Дата на провеждане 28. 04. 2017 

Място на провеждане ул. Княз Борис I 122, ет. 2

Времетраене:  18.00 – 20.00

Срок за записване 27. 04. 2017 на

e-mail:igpavlov@abv.bg

за въпроси: 0889274114

Цени: индивидуално 20 лв., семейство или двойка 30 лв.

внасяне на таксата в деня на семинара

Семейството като система

 1. Семейството (биологично или не) заема централно място в живота на детето и често ключът към разбирането на проблемите на детето е в разбирането за случващото се в семейството.

Поведението на детето е обусловено не само от неговите особености, но и от особеностите на системата (семейството), част от която то се явява.

 1. Често ние свързваме събитията в линеарна връзка – едно събитие, предшестващо друго във времето, го причинява. (облякох се, защото се захлади; краде, защото родителите са разведени и т.н.) Често това е свързано с търсенето на отговор на въпроса “Защо”? Но линеарната връзка е валидна в случаите, когато обекта А влияе върху В, но В не влияе върху А.
 2. Където е налице това взаимно влияние (А върху В и В върху А) съществува циркулярна връзка и може да се каже, че елементите А и В са свързани в система. (биоценозата в природата, системите в човешкия организъм).
 3. Всяко едно явление може да бъде разгледано като система, независимо от каква материя са съставени неговите елементи. Същото това явление може да бъде разгледано и като част от една по-голяма система, стояща по-високо в йерархията. Решаваща е всъщност позицията на наблюдателя, т.е. кое той възприема като елемент на системата и кое – като цяла система.

Цялата Вселена – от галактиките до микрочастиците (включително и живите организми) е организирана и се състои от други системи. Всяка система разполага с определена доза независимост в рамките на по-голямата система, но в рамките на определени граници (електрона в системата на атома, планетната система в Галактиката, индивида в семейството, семейството в общността и т.н.). Самият индивид може да бъде разглеждан като цяло (система), а неговите преживявания, отделните душевни процеси – като елементи.

Системата е функционално цяло, изградено от отделни елементи, 
свързани и подредени в определен ред. 
 1. Всяка система се разграничава от обкръжението си чрез своята граница, напр. клетката със своята мембрана. Понякога тази граница е твърде плътна, тя не допуска обмен на вещества или друга информация с обкръжението и системата се нарича “затворена”. В природата такива системи се срещат относително рядко, но все пак можем да ги наблюдаваме, напр. при изолираните островни биологични системи. Характерното е, че при тях се запазва състоянието на равновесие, както и характеристиките на нейните елементи (напр. “древните” животни на Австралия). Възможностите за приспособяване на тези системи са твърде ограничени.

Много по-често в природата се срещат “отворените” системи – с пропускливи за информация граници, като получават по този начин възможност да се приспособят към промените и да “съобщят” на обкръжението за промените в тях, както и да използват ресурсите на това обкръжение.

 1. Системният подход разглежда индивида като елемент от семейната система, т.е. поведението на индивида не се разглежда отделно и независимо от обкръжението, а в тясна взаимовръзка с останалите членове на системата, т.е. то се определя не само от качествата на самия индивид, но и от правилата на взаимодействие, за комуникация и от структурата на семейството.

Семействата като система се характеризират с:

 1. Свойствата на семейството не са прост сбор на свойствата на нейните отделни членове.
 2. Семейството има граници, които се характеризират с определена пропускливост. Те пропускат определена информация в определена посока. Определянето на техните свойства е важно за разбиране на функционирането на системата.
 3. Семейната система се стреми да постигне относителна, но не пълна стабилност. Развива определени структури и правила за да поддържа реда, предсказуемостта и стабилността си. Тези структури и правила ще направляват потока от информация и комуникацията между отделните членове.
 4. Семейната система се развива и расте – под влиянието на средата или нуждите на своите членове. Отвън тя се влияе от факторите на средата, културата, общността (голямата система), а отвътре – от развитието на отделните членове и техните взаимоотношения, като преминава през отделните стадии на своя жизнен цикъл. Така тя от една страна оцелява, а от друга – осигурява променящите се във времето нужди на нейните членове.
 5. Комуникацията и обратната връзка са неотделима част от системата.
  • негативна – ограничава промените, служи за укрепване на стабилността на системата, поддържа хомеостазата
  • позитивна – подкрепя промяната и развитието
 6. Циркулярна каузалност на събитията
 7. Семейната система е целенасочена
 8. Семейната система се състои от субсистеми. Те изпълняват различни функции и се намират на различно ниво в йерархията – разполагат с различна власт.

 

Иван Павлов

Иван Павлов

Статията е подготвена от Иван Павлов, системен фамилен психотерапевт

Как да разбираме промените в поведение на детето в контекста на брачните отношения?

  ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР  ЗА РОДИТЕЛИ В ГРАД СТАРА ЗАГОРА 

Често се случва родители да търсят консултация за детето си поради настъпили необясними промени в поведението, емоционалното състояние или трудности в общуването, но да се установи, че е настъпила криза в отношенията им като партньори. Криза, която може да предизвика  конфликти и напрежение, но би могла да се трансформира във възможност за развитие и промяна. В семинара ще се постави акцент върху разбирането за партньорските отношения като основополагащи за настъпващите промени в поведението на детето. Ще се представи практическо упражнение родители.

Методи: Интерактивна форма с възможност за дискусия.

Водещ: Иван Павлов – фамилен психотерапевт                        club roditeli

Дата на провеждане 05. 11. 2016

Място на провеждане: Семеен център „Майя“  ул. Гурко, 67А, ет.1, гр. Стара Загора

Времетраене: 11.00 – 14.00 чaса

Внасяне на таксата на 05.11.16 от 10.30 на същия адрес

Срок за записване 04.11.2016 на e-mail krasy.ivanova@gmail.com Красимира Иванова телефон 0887 52 50 92

Максимален брой участници: 15

Цени: индивидуално 30 лв., семейство или двойка 40 лв.

Кризата между 2-та и 3-та година. Първият пубертет

Проект „Семейна екология“ и сдружение „Естествено“ организират дискусия за родители на тема: “Кризата между 2-та и 3-та година. Първият пубертет”.
Дискусията ще отговори на някои от най-парливите въпроси, които тревожат родителите, когато за първи път се сблъскат с промененото поведение на детето си и се с феномена „това не е същото дете”. Кризата между 2-та и 3-та година е етап от детското развитие и се характеризира с изява на силно протестно поведение на детето (тръшкане, т.нар. тантруми, казване на „НЕ” на всяко нещо, което възрастните изискват от него, необуздани нервни пристъпи дори при незначителен повод, честа смяна на настроението, непредсказуеми реакции, упорство за неважни на вид неща и др.). Това е период на голямо изпитание за родителите, защото „старите начини” на справяне вече не работят и родителите често изпадат в ситуация на безпомощност и безсилие. За самото дете това също е един труден период, в който то изпробва границите си, учи се да се отстоява и експериментира с преживяването за конфликт със значими фигури. Усещането за успешно преминаване на тази трудна фаза е от голямо значение както за детето, така и за родителите.

 • Как можете да се подготвите за този период и как можете да го преминете по-безболезнено?
 • Всяко дете ли преминава задължително през такова поведение и до колко семейната среда играе роля?
 • Какво могат да правят родителите, за да издържат по-лесно тази първа криза на порастването?

Родителите ще могат в спокойна атмосфера да споделят своите тревоги, въпроси и колебания, да чуят професионални насоки и да обменят опит с други родители.

Татяна Кючукова - психолог, фамилен консултант

Татяна Кючукова – психолог, фамилен консултант

Водещ: Татяна Кючукова, фамилен консултант, екип „Семейна екология“

Дата: 18 ноември, вторник, от 14 до 16ч.

Място: София, ул. „Цар Самуил” № 16
Такса за участие: 20 лв. Такса за двамата родители: 30 лв.

За записване и повече информация: tatiana@semeina-ekologia.org, 0887398180 – Татяна Кючукова

 

Агресията при децата във възрастта 3-7 години

Екип „Семейна екология“ организира дискусия за родители на тема: „Агресията при децата във възрастта 3-7 години”

Детската агресивност обикновено буди много страхове в родителите и учителите. Именно защото днес всички сме свидетели на това как млади хора извършват безмилостни агресивни актове. Появяват се въпросите какво да се направи, за да не бъдат децата агресивни, как да се направи превенция на това поведение, възрастните могат ли да бъдат пример и как: чрез овладяване на нови и модерни начини за възпитание на децата или чрез използване по-скоро на традиционните възпитателни методи? Родителите могат да направят много, за да помогнат на детето да се справя с агресивните си импулси и да се научи да контролира крайностите в своето поведение. Причината да не го правят често е стагнацията на собствения им опит, издигането на един-единствен аспект от родителстването в догматична ценност, която се приема и препоръчва като е „най-доброто” решение на проблема и т.н.

Решението е доста по-близо до всеки от вас и то е свързано със съчетаването на разнообразни подходи към детето, добро партньорство между двамата родители и другите възрастни и зачитане на всички аспекти на детската личност.

Родителите ще могат в спокойна атмосфера да споделят своите тревоги, въпроси и колебания, да чуят професионални насоки и да обменят опит с други родители.

Водещ:
Елена Кръстева, фамилен психотерапевт

Дата: 18 ноември, вторник, от 11.00 до 13.00 ч.

Място: София, ул. „Цар Самуил” № 16
Такса за участие: 20 лв. Такса за двамата родители: 30 лв.

За записване и информация: elena@semeina-ekologia.org, 0885121345 – Елена Кръстева